Årsmöte den 28 april

Här är dagordningen för årsmötet.

 

Föreningen Framtid Gottskär, Pensionat Strandkullen 28 april 2015 kl. 19.00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragslista.

6. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av Ledamöter i styrelsen för en tid av två år. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

12. Ordförande och kassörsrätt att teckna förening i bank.

13. Bestämma tid och plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

14. Övriga frågor Inkomna förslag på namnbyte

 

Du kan även ladda ner dagordningen här.